Logo Zorginstelling.nl

Colofon Zorginstelling.nl

Disclaimer

Zorginstelling.nl geeft geen garantie of zekerheid voor wat betreft de werking, kwaliteit of functionaliteit van de website. Toegang tot de website kan om wat voor reden dan ook verstoord, beperkt of vertraagd zijn. Zorginstelling.nl geeft daarnaast geen garantie of zekerheid wat betreft de banen en de inhoud van het materiaal dat op de site verschijnt, de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdloosheid en/of geschiktheid voor welk bepaald doeleinde dan ook.

Zorginstelling.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder inbegrepen vertragingsschade en winstderving) door het gebruik of het onvermogen om gebruik te maken van Zorginstelling.nl of enig materiaal dat op Zorginstelling.nl verschijnt of van enige actie of besluit genomen als een resultaat van het gebruik van Zorginstelling.nl of het desbetreffende materiaal.

Zorginstelling.nl bevat links naar externe websites. Zorginstelling.nl is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de content van deze websites. Informatie op Zorginstelling.nl of informatie beschikbaar gemaakt door middel van een (hypertekst-)link vanuit Zorginstelling.nl, is beschikbaar gemaakt zonder aansprakelijkheid van de kant van Zorginstelling.nl.

Zorginstelling.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid in relatie tot informatie op of toegankelijk gemaakt vanaf Zorginstelling.nl.

Zorginstelling.nl is een initiatief van Conqua Creative.
KVK: 22049954
BTW id: NL00178B860455

Persoonsgegevens
Door Zorginstelling.nl worden geen persoonsgegevens bewaard. De gegevens opgegeven via e-mail en/of contactformulier verwerken we op basis van ons legitieme belang om met u te communiceren en/of op basis van andere wettelijke redenen, indien van toepassing.

Door gebruik te maken van de website Zorginstelling.nl gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden, Privacy statement en Disclaimer.


Privacy statement
Deze privacy statement is opgesteld om te laten zien dat Zorginstelling.nl privacy hoog in het vaandel heeft. Deze privacy statement heeft betrekking op alle websites van Zorginstelling.nl. Zorginstelling.nl is een initiatief van Conqua Creative. Op de website Zorginstelling.nl worden werkgevers in met name zorg en welzijn de mogelijkheid geboden vacatures te plaatsen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy statement of over uw privacy neemt u dan contact op via het contactformulier.

Zorginstelling.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacy wetgeving door werkgevers en/of intermediairs en/of derden.

U bent zelf verantwoordelijkheid voor de teksten en informatie die u aan ons verstrekt. Deze informatie mag niet in strijd zijn met welke wetgeving dan ook, bijvoorbeeld discriminatie wetgeving. U vrijwaart Zorginstelling.nl van elke claim en vordering die tegen ons kan worden ingesteld doordat informatie die u ons verstrekt heeft, onrechtmatig is.

Zorginstelling.nl doet er op technisch gebied en binnen de eigen organisatie alles aan om uw veiligheid en privacy te garanderen.

Heeft u een klacht? Stuur dan een bericht via het contactformulier en omschrijf zo duidelijk mogelijk uw bevinding(en).

Hoewel Zorginstelling.nl niet aansprakelijk is neemt Zorginstelling.nl klachten zeer serieus en zullen indien noodzakelijk contact opnemen met de betreffende opdrachtgever. Bij herhaaldelijke klachten kan Zorginstelling.nl besluiten de aanbiedingen, links of banners van de opdrachtgever niet meer op de website te vermelden.

Deze disclaimer is een aanvulling op de algemene voorwaarden van Zorginstelling.nl.

In deze disclaimer wordt verstaan onder de webpagina: iedere webpagina van deze website waar deze disclaimer op van toepassing is en waarop uitgever deze disclaimer kan laten gelden.

Laatst bijgewerkt: 19 april 2021


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Zorginstelling.nl

Artikel 1 toepasselijkheid


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Zorginstelling.nl en een opdrachtgever waarop Zorginstelling.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.2 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Zorginstelling.nl een overeenkomst sluit of heeft gesloten en op grond waarvan door Zorginstelling.nl diensten worden verleend.

1.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig verklaard mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval zullen Zorginstelling.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht te zullen nemen.

1.6 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op huidige, in het verleden afgesloten en nieuw af te sluiten overeenkomsten.

Artikel 2 Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

(a) internetsite:
de door Zorginstelling.nl op Internet verzorgde portal die voor iedereen toegankelijk is via de internetsite www.zorginstelling.nl, alsmede alle andere internetsites van Zorginstelling.nl die toegankelijk zijn via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.

(b) opdrachtgever:
de natuurlijke of ieder (rechts)persoon met wie een overeenkomst wordt gesloten en / of die van de diensten van Zorginstelling.nl gebruik maakt zoals onder meer aangeboden wordt op de site.

(c) overeenkomst:
de afspraken tot dienstverlening tussen Zorginstelling.nl en opdrachtgever op grond waarvan Zorginstelling.nl diensten aan opdrachtgever ter beschikking stelt, welke schriftelijk, digitaal of telefonisch zijn vastgelegd en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

(d) diensten:
de dienst(en) zoals vastgelegd in de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en Zorginstelling.nl.

Artikel 3 Voorstellen en offertes

3.1 De door Zorginstelling.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende maximaal 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Zorginstelling.nl is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk ( of per e-mail) binnen 14 dagen worden bevestigd, of bij een mondelinge (ook telefonische) opdracht, die door Zorginstelling.nl schriftelijk wordt bevestigd middels een opdrachtbevestiging, zijnde de bevestiging opdracht e-mail en de factuur.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief wettelijk verschuldigde BTW (21%), eventuele kredietbeperking en heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Er worden geen media- en of bureaukortingen gegeven op de tarieven.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De opdrachtgever draagt zorg dat alle gegevens, waarvan Zorginstelling.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zorginstelling.nl worden verstrekt.

4.2. De informatie en vacaturetekst die de opdrachtgever verstrekt aan Zorginstelling.nl voldoet aan alle eisen die de Nederlandse wetgever stelt.

4.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of onbruikbaar of niet compleet en/of beschadigd aan Zorginstelling.nl zijn verstrekt, heeft Zorginstelling.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4.4 Zorginstelling.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zorginstelling.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

4.5 Zorginstelling.nl is niet aansprakelijk voor een minimum aantal of minimum kwaliteit van sollicitaties en/of reacties vanwege gebruikers (werkzoekenden / kandidaten) op de vacatures van de opdrachtgever.

4.6 Zorginstelling.nl is niet aansprakelijk voor investeringen die de opdrachtgever heeft gedaan met betrekking tot de overeenkomst en het aantal sollicitaties.

4.7 Een annulering of wijziging van een opdracht dient schriftelijk (of per e-mail) plaats te vinden en dient uiterlijk twee werkdagen na het aanmaken van een vacature, doch vóór het online plaatsen van de vacature, door Zorginstelling.nl te zijn ontvangen.

4.8 Indien een opdracht niet tijdig is geannuleerd of gewijzigd, dan is de opdrachtgever het volledige bedrag zoals beschreven in de opdracht verschuldigd.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van advertenties

5.1 Zorginstelling.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadeverplichtingen.

5.2 Deze bevoegdheid (5.1) van Zorginstelling.nl geldt eveneens voor opdrachten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

5.3 Reclame-uitingen moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Wetgeving en Reclame Code Commissie stelt.

5.4 Zorginstelling.nl behoudt zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing op de internetsite worden aangeboden, in alle redelijkheid te wijzigen.

5.5 Opdrachtgever mag uitsluitend daadwerkelijk bestaande, organisatie herkenbare en concrete, op het moment van plaatsing, openstaande vacatures plaatsen op de internetsite. Het is niet toegestaan om meerdere en/of verschillende functies en/of meerdere plaatsnamen in één vacatureplaatsing te plaatsen en/of te noemen.

5.6 Indien blijkt dat de door de opdrachtgever verstrekte vacaturetekst niet aan wettelijke eisen voldoet of discriminerend is, heeft Zorginstelling.nl het recht deze te verwijderen van de site zonder enige vergoeding aan opdrachtgever.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

6.1 De overeenkomst voor een vacature-tegoed(credits) tussen Zorginstelling.nl en een opdrachtgever wordt aangegaan voor een onbeperkte periode, ingaande op de dag van aanschaf.

6.2 Aangeschaft vacature-tegoed(credits) kan niet worden ingewisseld voor geld.

6.3 Door de aankoop van een vacature-tegoed(credits) verkrijgt de opdrachtgever het recht om toekomstige vacature(s) te plaatsen. Dit tegoed is maximaal twee jaar geldig, tenzij anders is overeengekomen.

6.4 De overeenkomst voor het plaatsen van een vacature is voor de duur van maximaal 30 dagen.

6.5 Na het sluiten van enig overeenkomst stemt de opdrachtgever ermee in om via e-mail of met de post vragenlijsten, nieuwsbrieven en andere commerciële berichten te ontvangen die Zorginstelling.nl helpen haar kwaliteitsnormen te verbeteren en te handhaven.

6.6 De opdrachtgever kan zijn toestemming voor het ontvangen van de onder 6.3 genoemde informatie te allen tijde intrekken zonder formele voorwaarden. De intrekking van de toestemming wordt binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek van kracht.

6.7 Beschikt de Opdrachtgever over een abonnement voor het onbeperkt vacatures laten plaatsen dan behoudt Zorginstelling.nl zich het recht voor om maatregelen te nemen bij excessief gebruik of overbelasting van het platform.

6.8 Sollicitaties worden niet in het systeem van Zorginstelling.nl bijgehouden.

6.9 Elke overeenkomst wordt aangegaan voor de in deze voorwaarden genoemde en/of de in de overeenkomst aangegeven periode.

6.10 Elke overeenkomst is enkel van toepassing voor gebruik opdrachtgever betreffende één (1) bedrijfs- / organisatie- / instellingnaam.

6.11 Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, m.u.v. de volgende gevallen; Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

6.12 Zorginstelling.nl streeft er naar om binnen twee werkdagen opgegeven vacatures te plaatsten op de website. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen. Zorginstelling.nl heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

Artikel 7 Vacatureteksten

7.1 De vacatures die op de internetsite worden gepubliceerd kunnen door middel van scannen en tekstherkenning zijn overgenomen uit oorspronkelijke bronnen.

7.2 Ondanks de hoge zorg die Zorginstelling.nl besteedt aan correcte plaatsingen op de site, zijn fouten niet uitgesloten. Om deze reden kunnen er, naast inhoudelijke onjuistheden, tevens onjuistheden voorkomen bij de selectie van vacature. In de vacature geïnteresseerde personen kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de gepresenteerde teksten.

7.3 Zorginstelling.nl is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die aan de site wordt ontleend.

7.4 Zorginstelling.nl is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens die op verzoek van de opdrachtgever of de gebruiker door Zorginstelling.nl werden gepubliceerd. Zorginstelling.nl is niet aansprakelijk voor de verklaringen in deze gegevens.

7.5 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de gepubliceerde vacature, vacaturetekst(en) en de wettelijke eisen die gesteld worden.

Artikel 8 Eigendom

8.1 Alle op de site gepubliceerde gegevens (alle content) zijn eigendom van Zorginstelling.nl.

8.2 Het is niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen, op een andere wijze te publiceren of door te verkopen aan derden dan wel aan opdrachtgever gelieerde partijen, of anderszins op commerciële grondslag ter beschikking stellen aan derden van wel aan opdrachtgever gelieerde partijen.

Artikel 9 Privacy

9.1 Privacy voorwaarden van Zorginstelling.nl staan op de pagina Privacy.

9.2 Telefoongesprekken kunnen met het oog op informatieverstrekking, opdrachtverstrekking, training, coaching en beoordeling (o.a. van medewerkers) worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Artikel 10 Facturatie & Betaling

10.1 Zorginstelling.nl factureert bij aanvang van de overeenkomst het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders is overeengekomen. Zorginstelling.nl verstuurt facturen digitaal (e-mail). Opdrachtgever gaat akkoord met het digitaal verzenden / elektronische facturatie door Zorginstelling.nl.

10.2 Zorginstelling.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te herzien of te wijzigen. Zorginstelling.nl zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 14 (veertien) dagen van tevoren aankondigen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met dergelijke prijswijziging, is opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst per direct te ontbinden.

10.3 Opdrachtgever is gehouden facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen tenzij anders overeengekomen. Het recht van verrekening en opschorting door de opdrachtgever is uitgesloten.

10.4 Heeft na factuurdatum binnen vermelde dagen geen betaling plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.

10.5 Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening en zonder dat opdrachtgever zich op opschorting kan beroepen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.7 Wanneer opdrachtgever wordt geliquideerd, zijn faillissement (dreigt), surseance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt of wordt aangevraagd en /of zijn schuldenaren een akkoord aanbiedt, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim bij het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

11.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 80,00. Indien Zorginstelling.nl hogere (incasso-)kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12 Reclameren

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 dagen na plaatsing van de vacature(s) per e-mail of schriftelijk te worden gemeld aan Zorginstelling.nl. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zorginstelling.nl in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Zorginstelling.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever per email of schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Zorginstelling.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Zorginstelling.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties, vacatures of andere overeengekomen plaatsingen. Uitsluitend in geval van grove schuld en/of opzet is de aansprakelijkheid van Zorginstelling.nl in alle gevallen beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

13.2 Zorginstelling.nl is nimmer aansprakelijk voor directe- en/of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 14 Vrijwaringen

14.1 De opdrachtgever vrijwaart Zorginstelling.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.2 Indien opdrachtgever aan Zorginstelling.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

14.3 De opdrachtgever vrijwaart Zorginstelling.nl volledig voor alle mogelijke claims van de opdrachtgever en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik van de opdrachtgever van de internetsite.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van diensten, software, producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van opdrachtgever, blijven berusten bij Zorginstelling.nl. Zorginstelling.nl zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Zorginstelling.nl zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever aan Zorginstelling.nl onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Zorginstelling.nl. De opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Zorginstelling.nl verlenen om zich, zo nodig in naam van de opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

15.2 Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de opdrachtgever in genoemde zaken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Artikel 16 Onderhoud en garantie

16.1 Zorginstelling.nl is te allen tijde gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden en/of aanpassen, zonder dat hierdoor voor opdrachtgever enig recht op schadevergoeding ontstaat.

16.2 Zorginstelling.nl zal zich inspannen om onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk buiten kantooruren en in het weekend te laten plaatsvinden.

16.3 Zorginstelling.nl is niet verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van het buiten gebruik stellen van de site.

16.3 De inhoud van Zorginstelling.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Zorginstelling.nl garandeert echter niet: dat de systemen van Zorginstelling.nl vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden; dat de informatie op Zorginstelling.nl volledig en juist is. Dat Zorginstelling.nl ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten.

16.4 Zorginstelling.nl kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Zorginstelling.nl heeft geen zeggenschap over (de inhoud van) deze websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden terzake de werking en/of inhoud van deze websites.


Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Opdrachtgever erkent dat zij in het kader van de Overeenkomst de beschikking krijgt/kan krijgen over vertrouwelijke gegevens van Zorginstelling.nl.

17.2 Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van deze gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorginstelling.nl.

17.3 Opdrachtgever zal de gegevens en informatie als bedoeld in artikel 17.1 niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld noch deze op enigerlei wijze ter beschikking stellen van derden.

17.4 Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Opdrachtgever tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Zorginstelling.nl is niet gehouden nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

18.2 Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zorginstelling.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zorginstelling.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen, of storingen in het bedrijf van Zorginstelling.nl of van derden daaronder begrepen.

18.3 Zorginstelling.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst, zonder enige schadevergoedingsverplichting aan de andere partij, op te zeggen.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst vloeien zullen bij uitsluiting In Nederland worden beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg.

19.2 Partijen streven ernaar een geschil in der minne op te lossen.

19.3 Partijen komen overeen dat overeenkomsten die via elektronisch data- en/of telefonisch verkeer tot stand zijn gekomen tussen partijen bindend zijn en dat informatie verzonden via elektronisch data- en/of telefonisch verkeer in een eventueel gerechtelijke procedure tussen partijen bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken.


Laatst bijgewerkt: 19 april 2021
Copyright 2023 Conqua Creative | Alle rechten voorbehouden
Colofon